ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

W trakcie studiów słuchacze zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

 • kierowania szkołą/placówką oświatową,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/ placówce oświatowej,
 • efektywnego kierowania zmianą w edukacji,
 • stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły,
 • rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej,
 • programowania pracy szkoły,
 • kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 • organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej  w szkole,
 • prowadzenia gospodarki budżetowej w szkole.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE 

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • zrządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • kierowanie zmianą
 • placówka w środowisku lokalnym
 • psychologiczne aspekty zarządzania

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 380 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 30 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)

 

Kontakt: