ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,  w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

powinien zostać  przygotowany do prowadzenia odrębnych zajęć edukacyjnych w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej; także w zakresie działalności pozalekcyjnej (np. koła zainteresowań). Ponadto absolwent w ramach kształcenia zintegrowanego może włączać elementy języka angielskiego do zajęć opartych na różnorodnych dziedzinach wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele uzyskają kompetencje pedagogiczno-metodyczne, oparte na wykorzystaniu wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w odniesieniu do nauczania-uczenia się języka angielskiego ( zasady, cele, treści, metody; w tym metoda zabawy,  formy, środki dydaktyczne, planowanie pracy pedagogicznej, ocenianie postępów edukacyjnych dziecka/ucznia, rozwój zawodowy nauczyciela).

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • dziecięca literatura anglojęzyczna
 • podstawy fonetyki
 • współczesne tendencje w edukacji
 • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

 

Kontakt: