ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

CEL:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci tych studiów podyplomowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki w powiązaniu zajęć teoretycznych z praktyką pedagogiczną.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania)
  • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  • podstawy edukacji
  • metodyka nauczania
  • dydaktyka ogólna
  • praktyka pedagogiczna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

500 godz.  (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej)

Kontakt: