ADRESACI:

Studia podyplomowe Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy w roli opiekuna dziecięcego.

 

CEL:

Wspieranie Słuchaczy w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji  w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
 • znajomości funkcjonowania żłobka lub klubu malucha i zakresu odpowiedzialności opiekuna;
 • opieki nad dzieckiem, w tym wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
 • planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
 • sprawnego komunikowania się z osobami zaangażowanymi w proces wychowania dziecka, w szczególności z rodzicami i instytucjami wspierającymi jego ogólnie pojęty rozwój;
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i osobistych;
 • rozwiązywania problemów rówieśniczych dzieci oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych związanych z wykonywanym zawodem.

 

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na nowym, wprowadzonym ustawą stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, mającym spełniać istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Specyfiką pracy opiekuna będzie  sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej, organizowanie edukacji przez zabawę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zadania egzaminu końcowego, zgodnie ze wzorem ministerialnym.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • zaświadczenie o niekaralności

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych dziecka
 • Koordynowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwój
 • kompetencje i umiejętności personalne opiekuna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godz. ( w tym 80 godz. praktyk realizowanych w żłobku lub klubie dziecięcym)

Kontakt: