Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do
pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Ogólny cel kształcenia:
Studia dają uprawnienia do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Powinien zostać przygotowany do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem niepełnosprawnym
intelektualnie. Celem ogólnym programu kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności:
• psychologiczno- pedagogiczne związane ze specyfiką pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
• dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie
• profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom niepełnosprawności
intelektualnej dzieci i młodzieży, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego
w zakresie rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce
• metodyka opieki i wychowania osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie
• metodyka nauczania i wychowania osób lekko niepełnosprawnych intelektualnie
• współczesne zagadnienia oligofrenopedagogiki (w tym relacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
i praca z rodziną)

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

 

Kontakt: