Ogólny cel kształcenia:

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej
uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
innego typu.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Powinien zostać wyposażony w wiedzę i umiejętności:
• psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów
• dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej
• profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń
w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-terapeuty.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym,
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia
praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.
Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:
• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
• złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym
dokumentem)
• dowód osobisty do wglądu

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i terapii pedagogicznej
• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce pisania i czytania
• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce matematyki
• metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego

Czas trwania studiów:
3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz.
praktyki w wybranej placówce oświatowej).

Kontakt: