Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, szczególnie do osób
z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Ogólny cel kształcenia:

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do:

Diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologicznopedagogicznych.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym,
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki,
obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

• złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
• złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony www.medyk.edu.pl)
• złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z przedłożonym
dokumentem)
• dowód osobisty do wglądu

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

• anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu
• metodyka pracy logopedycznej
• zaburzenia porozumiewania językowego
• psychologiczne podstawy logopedii

Czas trwania studiów:
4 semestry, 750 godzin (600 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki w wybranej placówce).

 

 Kontakt: