ADRESACI:

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • zdobywa umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz inne praktyczne umiejętności skutecznej interwencji w konflikt
 • odbywa trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii, pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie.
 • zdobywa umiejętność aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów
 • zdobywa kompleksową wiedzę na temat samego konfliktu i metod jego rozwiązywania

 

Ukończenie studiów podyplomowych  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych. 

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
 • złożenie kwestionariusza (do pobrania)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Mediacje rówieśnicze i szkolne
 • Mediacje karne i karne dla nieletnich
 • Negocjacje kryzysowe
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje rodzinne w praktyce
 • Praktyczne aspekty mediacji
 • Umiejętności komunikacyjne pomocne w pracy mediatora
 • Umiejętności negocjacyjne stron konfliktu
 • Warsztat pracy mediatora

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry,  250 godzin ( w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).

Kontakt: