ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne i chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

CEL:
Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Proponowany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w wczesnej edukacji dziecka , popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły,  w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków i uczniów
  wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
  jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas 0-III

 

ŚWIADECTWO:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • psychopedagogiczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • metodyka wychowania w przedszkolu i klasach I-III
 • diagnozowanie, monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów w klasach I-III
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

Kontakt: