ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych  . Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

 • Poznaje podstawy teoretyczne istoty poradnictwa zawodowego;
 • Udoskonala umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Poznaje charakterystykę zawodów; problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • Kształtuje indywidualne umiejętności doradcze;
 • Nabywa umiejętności pracy w grupie;
 • Poznaje zasady rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
 • Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • warsztat pracy doradcy zawodowego
 • planowanie kariery zawodowej
 • metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym
 • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 410 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 60 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

Kontakt: