ADRESACI:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

CEL:

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej
uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
innego typu.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:
Powinien zostać wyposażony w wiedzę i umiejętności:
• psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów
• dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej
• profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń
w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-terapeuty.

Świadectwo
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym,
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia
praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania)
  • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)SP – podanie o przyjęcie na studia podyplomowe2018
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i terapii pedagogicznej
• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce pisania i czytania
• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce matematyki
• metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego

Czas trwania studiów:
3 semestry, 470 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 120 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

Kontakt: