ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu dietetycznego oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem, instruktorów fitness, trenerów personalnych itd.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coachingowych oraz praktyczne przygotowanie,
potrzebne do prowadzenia profesjonalnego procesu diet coachingu z klientem.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:
• posiada umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do prowadzenia procesu diet coachingu
z klientem,
• potrafi rozróżniać i dobiera odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe
adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów. Potrafi budować relację opartą na
poufności i zaufaniu,
• zna narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowań
• i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta, wzmacniające motywację
i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce,
• rozumie proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu,
• rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• diet coaching
• metodyka pracy diet coacha
• psychologia motywacji
• profilaktyka uzależnień behawioralnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 300 godzin (300 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

 

 

Kontakt: