Projekt Powrót do pracy!

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Zapraszamy osoby zagrożone utratą zatrudnienia lub zwolnione z przyczyn zakładu pracy z województwa lubelskiego, w szczególności:

 • Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
 • Pracowników przewidzianych do zwolnienia (znajdujących się w okresie wypowiedzenia umowy lub tym poinformowane) lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się jest spełnienie warunków formalnych oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

 

W projekcie zapewniono:

 • Identyfikację potrzeb zawodowych oraz poradnictwo psychologiczne – Uczestnicy będą brać udział w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym oraz psychologiem;
 • Wzmocnienie postaw zawodowych poprzez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy;
 • Nabycie i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych z sektora zielonej gospodarki tj. transport zbiorowy, odnawialne źródła energii, budownictwo, gospodarka odpadami z dużym akcentem na zawody deficytowe w regionie.
 • Nabycie doświadczenia poprzez udział w 3 – miesięcznych stażach zawodowych
 • Pośrednictw pracy – spotkania indywidualne

UDZIAŁ W PROJEKCIE GWARANTUJE:

 • Stypendium szkoleniowe – 1 280,26 zł/UP
 • Stypendium stażowe – 1 280,26 zł/UP
 • Materiały dydaktyczne podczas szkoleń zawodowych
 • Certyfikat/dyplom potwierdzający nabyte kwalifikacje lub kompetencje
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
 • Ubezpieczenie NNW.

 

Przyjdź lub zadzwoń:
Chełm, ul. Lwowska 13 r
tel.: 530 288 700